Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden CompanyID
Definities

 1. CompanyID: CompanyID, gevestigd te Heijen, onder KvK nummer 72366990.
 2. Klant: degene met wie CompanyID een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: CompanyID en klant samen.
 4. Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening of de overeenkomst tot levering van producten tussen partijen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CompanyID.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van CompanyID zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt CompanyID zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt CompanyID slechts, nadat de klant deze schriftelijk, elektronisch of door middel van het doen van de gehele aanbetaling, zoals vernoemd in de offerte, heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die CompanyID hanteert voor zijn producten of diensten en op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CompanyID te allen tijde wijzigen.
 2. Verhogingen van de kostprijzen van onderdelen, producten of diensten daarvan, die CompanyID niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding, offerte of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De consument behoudt het recht tot ontbinding indien op die grond een prijsverhoging voordoet.
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door CompanyID een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.
 4. CompanyID is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit zal vallen, heeft de klant het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen de schriftelijk afgesproken termijn zoals vermeld op de offerte of factuur betalen.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat, indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat CompanyID de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. CompanyID behoudt zich het recht voor om een levering of uitvoering van dienst afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CompanyID gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niethandelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is en blijft, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CompanyID.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag CompanyID zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, houdt CompanyID de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is en CompanyID roept het wettelijk geregelde recht van reclame in dan komen de kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Retentierecht

 1. CompanyID kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval prodcuten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van CompanyID heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan CompanyID.
 3. CompanyID is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. CompanyID blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van CompanyID op grond van wat voor met CompanyID gesloten overeenkomst dan ook met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming
 2. Indien CompanyID een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft CompanyID het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Inspanningsverplichting

 1. Hoewel CompanyID zich inspant alle werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
 2. CompanyID heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De klant zorgt dat CompanyID tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat CompanyID tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 4. De klant dient alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar te stellen aan CompanyID en staat in voor de juistheid van deze gegevens.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CompanyID enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. Indien sprake is van een defect dan geldt de garantie gedurende een (1) jaar.
 3. Garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Vrijwaring en klachten

 1. De klant vrijwaart CompanyID tegen alle aanspraken van derden die verband houden met CompanyID geleverde producten en/of diensten.
 2. Op de klant rust een onderzoeksplicht binnen een redelijk termijn naar de door CompanyID geleverd product of verleende dienst. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CompanyID schriftelijk of elektronisch, daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CompanyID gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid CompanyID

 1. CompanyID is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien CompanyID aansprakelijk is voor enige schade is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. CompanyID is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aanderden.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slecht indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschortingvan enige verplichting.
 4. Elk recht van de klant op schadevergoeding van CompanyID vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding/Overmacht

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CompanyID toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, door onvoorziene omstandigheden of gezien de haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet zou rechtvaardigen. Is de nakoming door CompanyID niet blijvend onmogelijk dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CompanyID in verzuim is.
 2. CompanyID heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel CompanyID kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichting niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat de tekortkoming van CompanyID in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CompanyID kan worden toegerekend in een van de wil van CompanyID onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CompanyID kan worden verlangd. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor CompanyID 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakoming, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CompanyID er weer aan kan voldoen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische instemming van CompanyID.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CompanyID bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CompanyID is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

KvK nummer: 72366990
IBAN: NL95 RABO 0332 3520 84